Categories
Актуално За родителите

Информиране на родителите на ученици, записани в VIII клас за отпускане на еднократна помощ за началото на учебната година

ПГЛП – гр. Монтана уведомява родителите на всички ученици, записани за първи път в VIII клас, че имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите за началото на новата учебна 2021-2022 г.

Средатвата се отпускат независимо от доходите на родителите, при условие, че учениците живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се отпуска и на ученици, настанени за отглеждане в семейства на близки, роднини или в приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда настанено дете.

Финансовата подкрепа се отпуска от Дирекция „Социално подпомагане“ на съответната община, след подаване на Заявление-декларация от родителя/настойника в срок до 15 октомври 2021 г., придружено със следните документи:

  • Удостоверение, че ученикът е записан в VIII клас – издава се от ПГЛП – гр. Монтана;
  • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител (за децата, на които са назначени такива).