Categories
ДЗИ

Съобщение родители за участие в ДЗИ, сесия август-септември

Уважаеми родители,


на  27.08.2020г.  в ПГЛП ще се проведе държавен зрелостен изпит по Български език и литература, а на 28.08.2020г. ще се проведе втори държавен зрелостен изпит по избираем от учениците предмет.
На основание чл. 29, ал. (1) и ал.(2) от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима представители на родителите.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия август-септември 2020 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление да изпратят на електронната поща на ПГЛП –гр.Монтана или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити.
Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

  1. родители или попечители на зрелостници;
  2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
  3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет. ( ДЗИ, което ще се провежда на 3 юни е по предмета История и цивилизации).

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Представителите на родителите ИМАТ ПРАВО:
1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата,
2. да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:
1.на достъп до изпитните материали, по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.
Пожелавам на всички Вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на ПГЛП, който ще провежда ДЗИ – сесия август-септември, 2020 година.
Бъдете здрави!
Анжела Найденова
Директор ПГЛП