Categories
Занимания по интереси

Занимания по интереси за учебната 2020-2021 г.

За учебната 2020/2021г. в ПГЛП е  сформиран   Клуб „Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор“ – 1 група от 12 ученици. Целта на заниманието е оползотворяване на свободното време на децата, чрез културно наситени познавателни и развиващи дейности. Създадат се условия за успешно интегриране на ромски деца – създаване на самочувствие и увереност в способностите и възможностите им.

Опознаване на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на ромите и другите етноси в страната ни.Създаване на ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и задържане на учениците в училище, чрез изучаването на ромски фолклор и фолклорът на други етноси в България.