Categories
Проекти

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2020/2021 г.

През учебната 2020/2021 г. в ПГЛП са сформирани две групи за обучителни затруднения по общообразователни предмети по Проект „Подкрепа за успех“. Една група по Математика и една група по Български език и литература. Целта на обучението е подобряване на мотивацията за по-активно усвояване на учебния материал и успешно положени изпити на НВО 10 клас по Математика и БЕЛ.