Categories
Проекти

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ- МОНТАНА

СПИСЪК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

I. Извънкласни дейности за обучителните затруднения на учениците.

1.ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ Ръководител Емилия Георгиева

2.МАТЕМАТИКА + Ръководител Нина Георгиева

3.ДА ПОЗНАВАМ СВОЯТА ИСТОРИЯ Ръководител Цветан Николов

4.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Ръководител Анжела Радионова

II.Извънкласни дейности по интереси.

1.КЛУБ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ Ръководител Анжела Радионова

2. СТУДИО ДИГИТАЛЕН СВЯТ Ръководител Мариана Стоянова

3.ЗДРАВ ДУХ ЗДРАВО ТЯЛО Ръководител Александър Мишев

В резултат на обобщения резултат от анкетните проучвания в Професионална гимназия по лека промишленост се сформираха седем групи.