Categories
Проекти

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час“

В резултат на обобщения резултат от анкетните проучвания в Професионална гимназия по лека промишленост се сформираха шест групи:

Групи за занимания по интереси:

1.Студио Реклама и дизайн с ръководител ст.учител Мариана Стоянова

2.Танцувам за здраве с ръководител учител Емилия Георгиева

3.Клуб Сръчни ръце с ръководител ст,учител инж.Корнелия Йовкова

Групи за преодоляване на обучителни затруднения на учениците:

1. Математика за всички с ръководител ст.учител Нина Георгиева

2.Знам и мога с ръководител учител Емилия Георгиева

3.Познаваме ли света в който живеем с ръководител ст.учител Цветан Николов