Заявление за получаване на стипендия от ученик в дуална форма на обучение