Заявление от родител за извиняване на отсъствия по уважителни причини до 7 дни