Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2019г.