Новини

14 Ное

Професионална гимназия по лека промишленост Адрес: гр. Монтана 3400, бул. "Ал. Стамболийски" №37, тел: 096 /305 197 Изходящ № 760 от 16.11.2012 г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПИСМО – ПОКАНА за участие в процедура по чл.14, ал.5, от ЗОП с предмет: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - "УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.14, ал.5, от ЗОП и във връзка с глава Осем «а» от ЗОП, чл.19 от Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г., последно изменение Заповед № РД 09-1727/ 07.11.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и в изпълнение на Заповед № 103/15.11.2012 г. на директора на Професионална гимназия по лека промишленост, каним всички заинтересованите лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва: Предмет на процедурата: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 Обособена позиция 1: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ИД: Клуб „Археология", Клуб ИТ "Академия", Клуб „Да успеем заедно”, Студио „Младежко театрално студио”, Студио „Естетика на походката и маниерите”, Ателие „Красота и стил” - по приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност - 1 000,00лв. без ДДС Обособена позиция 2: ЛИТЕРАТУРА за нуждите на ИД: по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност – 300.00 лв. Без ДДС Обособена позиция 3: КОНСУМАТИВИ за нуждите на ИД: Клуб „Археология", Клуб ИТ "Академия", Клуб „Да успеем заедно”, Студио „Младежко театрално студио”, Студио „Естетика на походката и маниерите”, Ателие „Красота и стил” по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност - 570,00 лв., без ДДС. Обособена позиция 4: Специфични материали за нуждите на ИД: Клуб „Археология", Клуб ИТ "Академия", Клуб „Да успеем заедно”, Студио „Младежко театрално студио”, Студио „Естетика на походката и маниерите”, Ателие „Красота и стил” по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност – 1 500,00 лв., без ДДС. Обособена позиция 5: Оборудване необходимо за провеждане на дейностите за нуждите на ИД: Клуб ИТ "Академия", Студио „Естетика на походката и маниерите”, по приложен списък на асортимен на обща индикативна стойност – 1 300.00 лв., без ДДС. Обща сума: 4 670,00 лева, без ДДС Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с изискванията на възложителя, за да подготвите офертите си за участие в конкурса. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в поканата. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за резултатите ще бъдете уведомени на посочените от Вас върху пликовете с офертите факс номера. Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по пълния предмет на поръчката. Участниците могат да направят предложение по една или няколко обособени позиции, предмет на поръчката. Правно основание: Закон за обществените поръчки чл.14, ал.5 . • Срок за изпълнение на поръчката: до 15 дни от датата на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ • Място на изпълнение на поръчката: Професионална гимназия по лека промишленост • Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 20 (двадесет) календарни дни. • Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва три работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол и връчването на фактурата. • Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва техническите условия от процедурата и действащите национални и м еждународни стандарти в тази област.

Публикувана на: 2018-11-14 15:51:39 часа