Новини

14 Ное

Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Настоящата схема е разделена на два проекта: Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”; Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”. Проектите съответстват на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически и студентски практики. Професионалните гимназии, висшите училища и работодателите са изградили през годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат включени при уточняването на правилата за реализиране на практическото обучение на учениците и студентите. Двата проекта имат за цел да привлекат активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти. Проектите се изпълняват от Министерството на образованието, младежта и науката като конкретен бенефициент до 31.10.2014 г. Ръководител на двата проекта е д-р Евелина Христова, съветник на министъра на образованието, младежта и науката. Професионалните гимназии, висшите училища и работодателите са изградили през годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат включени при уточняването на правилата за реализиране на практическото обучение на учениците и студентите. Двата проекта имат за цел да привлекат активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти. Учениците от професионална гимназия по лека промишленост ще практикуват в 1. Май-Центарала ЕАД-гр. Монтана - специалност "Моделиер-технолог на облекло" - специалност "Дизайнер" 2. Център за красота и здраве "Хармония" - специалност "Козметик" - специалност "Фризьор"

Публикувана на: 2018-11-14 15:51:39 часа