Новини

14 Ное

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ МОНТАНА

ЗАПОВЕД№ 292 / 14.03.2013 г.

На основание: чл. 147, ал.1, т.5 от ППЗНП и в съответствие с чл. 9, ал.1 от ПМС 33 от 15.02.2013 г. за условията за получаване  на стипендии от учениците след завършено основно образование

УТВЪРЖДАВАМ:

Предложение с Вх. № 548 / 13.03.2013 г. на комисията за стипендиите назначена със заповед на Директора на ПГЛП - № 287 /06.03.2013 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Видове стипендии:

1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати

1.1. отличен успех - 6.00;

1.2. отличен успех - 5.50 - 5.99;

2. Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

3. Месечна стипендия за ученици без родители.

3.1. Ученици без един родител;

3.2. Ученици без двама родители;

3.3. Ученици от домове за деца лишени от родителски грижи.

4. Еднократни стипендии

4.1.За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование.

4.2. За постигнати високи резултати в извънкласната и извънучилищната дейност. • За представяне на Гимназията в Национални състезания;

II. Критерии за допускане до класиране:

1. За постигнати образователни резултати - Отличен успех - 6.00

2. За постигнати образователни резултати - Отличен успех - 5.50 - 5.99

3. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането -Успех Много добър - 4.50 – 5,49 -Месечен доход на член от семейството /среден за предходните 6 месеца, въз основа на заявление - декларация съгласно приложението. Размерът на МРЗ, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца/.

Забележка: При невъзможност да бъдат представени удостоверения за доход да бъдат заверени декларации при нотариус.

ІІІ. Размер и период на изплащане на стипендии:

1. Отличен успех - 6.00 – 40.00 лв. /за учебен срок/;

2. Отличен успех – 5.50 - 5.99 - 35.00 лв. /за учебен срок/;

3. Без родители – 30.00 лв. /12 месеца/;

4. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането-успех от 4,50 - 5,49 - 25.00 лв. (за учебен срок);

5. Еднократни стипендии средствата са в размер до 10 % от средствата определени за стипендии по бюджета. 5.1. Стипендията се отпуска въз основа на подадено заявление от ученика

5.2. Размера на стипендията се определя от мотивирано предложение на комисията по стипендиите, с решение на Педагогическия съвет.

5.3. Еднократна стипендия може да се отпусне на ученик, който получава и месечна стипендия. За един и същ ученик еднократна стипендия се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

ІV. Учениците нямат право на стипендия когато: • прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест; • Имат наложено наказание с решение на ПС до заличаване на наказанието;

V. Документи за кондидатстване.

1. За стипендия за постигнати образователни резултати. • Заявление до Директора на ПГЛП по образец; • Заявление – декларация, подписана от класния ръководител за верноста на посочения успех.

2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

• Заявление до Директора на ПГЛП по образец;

• Заявление – Декларация, подписана от класния ръководител за верноста на посочения успех;

• Документи удостоверяващи средномесечния доход на член от семейството за предходните шест месеца;

• Документи удостоверяващи, че братята или сестрите са ученици или студенти;

2. За ученици без родители или с един родител.

• Заявление до Директора на ПГЛП по образец;

• Заявление – декларация, подписана от класния ръководител;

• Копие на смъртен акт;

• Удостоверение за семейно състояние, издадено от общината по местоживеене.

VІ. Учениците в ПГЛП могат да получават стипендии осигурени със средства от Европейските структурни фондове по време на провеждане на ученическа производствена практика.

1. Размера на стипендиите се опредяла при часова ставка 1,25 лева на час;

2. Учениците в ПГЛП могат да получават едновременно стипендия за провеждане на ученическа производствена практика и стипендия от държавния бюджет. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици и учители за сведение. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за стипендиите назначена със заповед № 287 /06.03.2013 г. за изпълнение. Настоящата заповед да се приложи на информационното табло за учениците и да се публикува в интернет страницата на ПГЛП.

Директор: Наташа Вълчева

Публикувана на: 2018-11-14 15:51:39 часа