Новини

14 Ное

П О К А Н А

За представяне на оферта в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки за извършване на предварителен подбор в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка от ПГЛП по проект BG05M2OP001-0004” Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС фаза 1) с предмет: доставка на: • учебни пособия и материали; • учебна литература и дидактически материали; • електронни / мултимедийни продукти; • материални активи с характер на оборудване и обзавеждане; • канцеларски материали и консумативи.

1. Извънкласни дейности: - на „Танцувай за здраве” - Извънкласна дейност за занимания по интереси (Приложен списък обобщена справка на обща стойност 811,00лв.);

- на „Клуб сръчни ръце” - Извънкласна дейност за занимания по интереси (Приложен списък обобщена справка на обща стойност 811,00лв.);

- на „Студио реклама и дизайн”- Извънкласна дейност за занимания по интереси (Приложен списък обобщена справка на обща стойност 811,00лв.);

- на „Знам и мога” - Извънкласна дейност за обучителни затруднения (Приложен списък обобщена справка на обща стойност 1060,00лв.);

- на „Математика за всички” - Извънкласна дейност за обучителни затруднения (Приложен списък обобщена справка на обща стойност 1060,00лв.);

- „Познаваме ли светът в който живеем” - Извънкласна дейност за обучителни затруднения (Приложен списък обобщена справка на обща стойност 1060,00лв.).

Обща стойност на поръчката: 5562,00 лв. Обобщена справка за необходимите учебни пособия и материали за извънкласните дейности ще получите в сградата на ПГЛП .

Дата на изпращане на поканата: 02.02.2017 г. Краен срок за представяне на офертите: 10.02.2017г. - 10,00 часа ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наташа Вълчева

Публикувана на: 2018-11-14 15:51:39 часа