Проекти

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ- МОНТАНА

СПИСЪК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

I. Извънкласни дейности за обучителните затруднения на учениците.

1.ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ Ръководител Емилия Георгиева

2.МАТЕМАТИКА + Ръководител Нина Георгиева

3.ДА ПОЗНАВАМ СВОЯТА ИСТОРИЯ Ръководител Цветан Николов

4.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Ръководител Анжела Радионова

II.Извънкласни дейности по интереси.

1.КЛУБ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ Ръководител Анжела Радионова

2. СТУДИО ДИГИТАЛЕН СВЯТ Ръководител Мариана Стоянова

3.ЗДРАВ ДУХ ЗДРАВО ТЯЛО Ръководител Александър Мишев

В резултат на обобщения резултат от анкетните проучвания в Професионална гимназия по лека промишленост се сформираха седем групи.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности "Твоят час“

В резултат на обобщения резултат от анкетните проучвания в Професионална гимназия по лека промишленост се сформираха шест групи:

Групи за занимания по интереси:

1.Студио Реклама и дизайн с ръководител ст.учител Мариана Стоянова

2.Танцувам за здраве с ръководител учител Емилия Георгиева

3.Клуб Сръчни ръце с ръководител ст,учител инж.Корнелия Йовкова

Групи за преодоляване на обучителни затруднения на учениците:

1. Математика за всички с ръководител ст.учител Нина Георгиева

2.Знам и мога с ръководител учител Емилия Георгиева

3.Познаваме ли света в който живеем с ръководител ст.учител Цветан Николов