Categories
Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“

 

И през новата учебна 2022 – 2023 година продължават дейностите по Проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ по различни дейности – сформиране на група за допълнително обучение – 10 клас, провеждане на пробно стажуване на учениците от дуалната система на обучение, обучение на учителите по професионална подготовка и обучение на наставници.

Сформирана е група за допълнително обучение  по Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ за учениците от 10 клас.  В допълнителното обучение по „Процеси и машини в шевната промишленост“ учениците, ръководени от инж. Корнелия Йовкова в продължение на 70 учебни часа ще придобият допълнителни знания, умения и компетентности по професията „Оператор в производството на облекло“.

 

За периода 2020 – 2022 г. по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ бяха проведени 4 обучения в Русенския университет „Ангел Кънчев“ – в Центъра за продължаващо обучение.

Обученията бяха проведени за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка, работещи с ученици в дуалната система на обучение.

Темите на обученията са:

  • Обучение за разработване на учебна документация
  • Нови методи за оценяване
  • Нови методи за преподаване
  • Нови техники и технологии за работа с 3D модели и 3D принтери.
  • Предстоят още 2 обучения.

Удостоверение 1

Удостоверение 2

Удостоверение 3

Удостоверение 4