Categories
Проекти

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2020/2021 г.

Група за обучителни затруднения по Български език и литература – X клас.

Групата по проекта е за подкрепа на ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по БЕЛ. Насочен към овладяване уменията на учениците за познаване и усвояване на нормите на съвременния български книжовен език и прилагането им. Преодоляване на пропуските в езиковите компетентности на учениците, обогатяване и усъвършенстване на комуникативно-речевата култура. Подобряване на мотивацията за по-активно усвояване на учебния материал. Познаване на автори и литературни произведения и понятия, разпознаване на жанрови характеристики.

 

 

 

Група за допълнително обучение по Математика за Х клас.

Целта е: Преодоляване на пропуски в знанията. Подобряване на мотивацията за по-активно усвояване на учебния материал. Очаквани резултати: Активно участие в учебния процес, работа в екип, взаимопомощ и сътрудничество между учениците с крайна цел – успешно завършване на средно образование.