Categories
Проекти

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПГЛП – гр. Монтана участва в изпълнението на дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

 

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).