Проекти

  За периода 2020 – 2022 г. по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ бяха проведени 4 обучения в Русенския университет „Ангел Кънчев“ – в Центъра за продължаващо обучение. Обученията бяха проведени за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка, работещи с ученици в дуалната система на обучение. Темите на обученията […]

20 юли, 2022 ❯ Прочети повече

По Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“ ПГЛП – гр. Монтана осъществи изнесено обучение на наставници в гр. Вършец, които да подпомагат учениците при обучението им в реална работна среда.

1 юни, 2022 ❯ Прочети повече

Учителите от Професионална гимназия по лека промишленост – гр.Монтана в периода от 18.07.2021г. до 20.07.2021г. ще бъдат обучени по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“.

14 май, 2021 ❯ Прочети повече

ПГЛП – гр. Монтана участва в изпълнението на дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:   Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване […]

14 май, 2021 ❯ Прочети повече

Група за обучителни затруднения по Български език и литература – X клас. Групата по проекта е за подкрепа на ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по БЕЛ. Насочен към овладяване уменията на учениците за познаване и усвояване на нормите на съвременния български книжовен език и прилагането им. Преодоляване на пропуските в езиковите […]

1 април, 2021 ❯ Прочети повече

В ПГЛП – гр. Монтана продължи реализирането на Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. От 26.05.2021 г. до 28.05.2021 г. бяха обучени наставници за провеждане на практическо обучение в реална работна среда на ученици в XI и XII клас в дуална система на обучение. От 4 години ПГЛП – гр. Монтана реализира този начин […]

28 януари, 2021 ❯ Прочети повече

За учебната 2020/2021г. в ПГЛП е  сформиран   Клуб „Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор“ – 1 група от 12 ученици. Целта на заниманието е оползотворяване на свободното време на децата, чрез културно наситени познавателни и развиващи дейности. Създадат се условия за успешно интегриране на ромски деца – създаване на самочувствие и увереност в […]

20 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Занимания по интереси за учебната 2019/2020г.: 1. Клуб „Тенис на маса” с ръководител Александър Валентинов Мишев 2.Клуб „Декоративни изкуства“ с ръководител Светлозар Младенов Иванов 3. Клуб „Изкуството на косата“ с ръководител Лилия Каменова Орешкова-Дилова

20 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

През учебната 2020/2021 г. в ПГЛП са сформирани две групи за обучителни затруднения по общообразователни предмети по Проект „Подкрепа за успех“. Една група по Математика и една група по Български език и литература. Целта на обучението е подобряване на мотивацията за по-активно усвояване на учебния материал и успешно положени изпити на НВО 10 клас по […]

14 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Занимания по интереси за учебната 2019/2020г. : 1. Клуб „Тенис на маса” с ръководител Александър Валентинов Мишев 2.Клуб „Декоративни изкуства“ с ръководител Светлозар Младенов Иванов 3. Клуб „Изкуството на косата“ с ръководител Лилия Каменова Орешкова-Дилова

22 юни, 2020 ❯ Прочети повече